Ukuphuza ngokweqile nokuguliswa utshwala

Ukuphuza ngokweqile kwenzeka uma uphuza utshwala obuningi ngesikhathi esisodwa uze udakwe. Ungaphuza ngokweqile njalo ngosonto, ngempela sonto noma izikhathi ezimbalwa enyangeni. Ukuphuza ngokweqile kuyingozi kakhulu. Uma kwenzeka izikhathi ezidlula kanye ngesonto, loko kusho ukuthi ‘uphuza kakhulu’. Ungacabanga ukuthi konke kuhamba kahle, kodwa cha akunjalo.

Okungakanani ukuphuza okweqile?

Ukuphuza iziphuzo ezingu-5 ngesikhathini esisondelene, loko kuthiwa ukuphuza kakhulu futhi kukwenza umuntu onenkinga yophuzo oludakayo.

Ukuphuza okweqile kungadala izinkinga ezinigi emzimbeni wakho. Kungadala:

 • Ukuguliswa utshwala
 • Izingozi (njenge ngozi yemoto)
 • Ukukhubazeka ngomqondo
 • Ukuphathwa isisu
 • Ukushawa uhlangothi kanye nesifo senhliziyo
 • Akuluthwa utshwala
 • Ukuziphatha kabi ocansini (njengo kuya ocansini olungaphephile)
 • Ukulahlekelwa izinto zakho (isikhwama semali, ubucwebe noma umakhala ekhukhwini)
 • Ukungenzi kahle esikoleni
 • Ukuphutha esikoleni
 • Ukuxabana nabantu kanye nokulwa

Kahle kahle yini ukuguliswa utshwala?

Ukuguliswa utshwala kwenzeka uma umzimba wakho bungenwa utshwala obuningi. Uqala ngoku phalaza. Mese kuba nzima ukuphefumula kubuye nokudla esiswini. Loku kungakwenza ungakwazi ukuphefumula, futhi ukwingcwe ukudla uze ufe.

Kungenzeka ukuthi umuntu uguliswa utshwala uma:

 • Edidekile
 • Uhluleka ukumvusa
 • Bephalaza noma bedlikiza
 • Bephefumula kancane
 • Bebanda kakhulu
 • Isikhumba sabo sishintsha umbala siba ngathi siluhlaza

Uma ubona lezimpawu kufanele ubatholele usizo ngokushesha. Muhambisa emtholampilo noma esibhedlela umgani wakho. 


Likes
5
Add a Comment/Question
3
You need to be signed in to add a comment or like an article.


SIGN IN


B-Wise User Anonymous 21 April 2019 08:42

I know alot of peeps who behave like that.. thanks for this article

B-Wise User Anonymous 20 April 2019 18:53

Useful article.. Thank you

B-Wise User Tshepzan 4 September 2018 22:14

This article is very useful. Thank you