Imizimba Yehlukene

Ukuguquka komzimba ngesikhathi sokuthomba kungenzeka kube yinto ehluke kakhulu kule ongayilindela. Siyithanda kakhulu indlela esibukeka ngayo bese lokhu kungenza ukuthi kube nzima kakhulu ukumelana nezinguquko ezingenzeka emzimbeni. Kodwa amantombazane aba nezimo zemizimba ezihlukene kakhulu kanye nobukhulu :) Kubalulekile ukukhumbula ukuthi awukho umzimba esithi "ngomuhle kakhulu kuneminye"; umzimba onawo “ufanele" wena!

                                                        
Ngokusho ko-sosayensi, kunezinhlobo zemizimba ezintathu:

·  Isidudla (Endomorph): Umzimba ogcwele onemivingqo emincane kanye      namafutha amaningi.

·  Isilenda (Ectomorph): Umzimba omcane onemivingqo emincane.

·  Omsiphapha (Mesomorph): Umzimba omisiphasipha onamahlombe    amakhulu ongenazo izinqulu ezinkulu.

Ngesikhathi sokuthomba, ungaba mude, izinqulu zakho zingavuleka bese ukhalo lwakho lube luncane. Umzimba wakho ungaqala futhi ube namafutha amaningi esiswini, kwesingezansi kanye nasemilenzeni okwenza umzimba wakho ubukeke kahle njengomuntu wesifazane.

Nanka amanye amacebo angakusiza ngezinguquko eziba semzimbeni wakho:

Ungaziqhathanisi! Ukuziqhathanisa nabanye abantu kuyinkinga ngoba yilowo nalowo ukhula ngendlela eyehlukile futhi ngesikhathi esihlukile. Kungumqondo omubi futhi ukuthi siziqhathanise nosaziwayo kanye nabantu abamodelayo. Abanjalo okwangampela.

Zama ukuthanda lokho onakho.

Inhlobo yomuzimba onawo ngeke ushintshe impilo yakho yonke. Ungazishintsha izinto ezincane njenge sisindo sakho nezi nwele, kodwa ngeke ushintshe inhlobo yomzimba onawo.

Phatha kahle umzimba wakho. Ukudla ngendlela enempilo kanye nokuzivocavoca kungakwenza ukwazi ukulawula ukuthi umzimba wakho ukhula kanjani.


Likes
31
Add a Comment/Question
17
You need to be signed in to add a comment or like an article.


SIGN IN


B-Wise User Anonymous 14 August 2019 15:22

Can i use mr alba to clean my stomuch while on arvs

Thank you for your question. We have sent it to an expert and will get back to you within 48 hours with a response.
B-Wise User Twolani 11 July 2019 23:28

I just want to thank the deparment of health for this excellent idea, (Health at fingertips). What a better way to equip young people with health tips and changes in their bodies. You know as black people talking about sex & body changes is still taboo,We still find it difficult to talk about such topic especially to young girls. Smarthphones are everywhere,so lets put them into good use.

B-Wise User leraro 30 January 2019 17:24

How old you have to be in purbety

B-Wise Expert Expert 5 February 2019 13:03

Hi there, puberty usually starts from the age of 10 years oldB-Wise User leraro 30 January 2019 17:23

When you get on purbery how old u have tobe

B-Wise Expert Expert 5 February 2019 13:04

Hi there, puberty starts from the age of 10 years oldB-Wise User Anonymous 18 September 2018 10:24

Great article!

B-Wise User Anonymous 4 August 2018 11:29

How do you know that you will develop curves at a later stage of life?

B-Wise Expert Expert 4 August 2018 18:46

Hi there, thank you for your question. That is a very interesting question, as you grow your body goes through different changes, that's why it can be difficult to say if you will develop curves at a later stage in life. B-Wise User Palesa Mashabana 24 July 2018 20:47

I've got this white things on ma parties. What cause's it?

B-Wise Expert Expert 30 July 2018 02:55

Hi Anonymous. It could be caused by a bacterial infection. If there is an itchy cream discharge this could be a sign of a thrush. It’s best if you visit your local clinic to seek further help. Use our Clinic Finder to help you find a clinic near you. You can also read the following articles: I have a discharge-do I have an STI, What is vaginal thrush or a yeast infection? and How to keep your vagina healthy for more information.B-Wise User Palesa Mashabana 24 July 2018 20:47

I've got this white things on ma parties. What cause's it?

B-Wise Expert Expert 30 July 2018 02:53

Hi Anonymous.  It could be caused by a bacterial infection. If there is an itchy cream discharge this could be a sign of a thrush. It’s best if you visit your local clinic to seek further help. Use our Clinic Finder to help you find a clinic near you. You can also read the following articles: I have a discharge-do I have an STI, What is vaginal thrush or a yeast infection?and How to keep your vagina healthy for more information.
B-Wise User Anonymous 26 June 2018 18:27

How can you stop comparing yourself with other peers

B-Wise Expert Expert 9 July 2018 11:44

Hi there, thank you for your question. Its important to remember that everyone is different and unique. Comparing yourself to others can lead to a disappointment which can leave you feeling a bit low if you are always comparing yourself. Focus on you, because no-one is better at being you than yourself. B-Wise User Kenneth 20 May 2018 12:26

How many days does it take for menstruation to stop?

B-Wise Expert Expert 22 May 2018 16:14

Hi there, thank you for your question. Menstruation usually lasts between 3 and 5 days, but can be as long as 7 days. You can learn about menstruation here.