Ungabhekana kanjani nesiqhwaga?

Ungabhekana kanjani nesiqhwaga?

Akulula ukubhekana ngqo nesiqhwaga. Kumele uhlakaniphe futhi ukwazi ukuqinisela. Kuzofanele uzame amaqhinga ambalwa ukuze ukwazi ukubona ukuthi yimaphi asebenza kangcono. 

Sicebe isiqhwaga

Tshela umuntu omdala omethembayo ngokuchukuluzwa yisiqhwaga. Uma ungatsheli muntu omdala ukuze uthole usizo, ukuchukuluzwa yisiqhwaga kungaqhubeka. Abantu abadala bayakwazi ukuthola izindlela ezingakusiza ngaphandle kokuthi isiqhwaga sithole ukuthi khona umuntu omtshelile ngalokhu ezikwenza kuwena. 

Suka eduze kwazo

Iziqhwaga zifuna ukukwesabisa. Kungenzeka ukuthi ngaphakathi unokwesaba kodwa zama ukushaya sengathi awunandaba. Zama ukungakhali ngisho ngabe kuthiwa wesaba kangakanani. Ungadinwa futhi ungazami ukuzilwela. Phefumulela phezulu uzame ukungatatazeli. Hamba usishiye ushaye sengathi awunandaba. Uma sibona sengathi awusasabi, ngeke zisakuthokozela ukukuchukuluza.

Susa lento eziyifunayo

Ngabe zithatha imali yakho, ukudla kwakho noma ucingo lwakho? Zama ukushiya lezo zinto ekhaya ukuze zingabi nasizathu sokusukela wena.

Zigweme

Hlala useduze nabangani bakho, uzame ukuba iziqhwaga singakutholi uwedwa. Iziqhwaga ziyazifihla izenzo zazo. Ukuchukuluzwa yisiqhwaga kwenzeka uma uwedwa abanye bengaboni, njengasendlini yangasese noma endleleni ebuya esikoleni. 

Suka lapho

Uma uhluleka ukuzigwema iziqhwaga kodwa ube ulimala, zivikele ngokuba ukwazi ukuzibalekela masisha. 

Qhubeka nokutshela abanye

Qhubeka nokutshela umuntu omdala omethembayo ngaso sonke isikhathi uma kwenzeka lokhu kuchukuluzwa kuze kuphele. Ungayeki, kuze kube khona okusizayo!


Likes
12
Add a Comment/Question
7
You need to be signed in to add a comment or like an article.


SIGN IN


B-Wise User Anonymous 26 June 2018 19:00

Is it right to fight back?

B-Wise Expert Expert 5 July 2018 18:40

Hi anonymous, two wrongs don’t make a right, this is how you can learn how to forgive http://ow.ly/ydpJ30kOyjt

 

If someone is hurting you, bulling or abusing you, you should report this to an adult you trust. Learn about abuse here http://ow.ly/zWl030kOygiB-Wise User Kenneth 20 May 2018 12:29

How do you know when you are being bullied?

B-Wise Expert Expert 28 May 2018 10:12

 Hi Anonymous. You can find your answer by reading our article Are you scared of somebody are you being bullied? You can also check out our Bullying Section for more information.

 

 
B-Wise User Anonymous 19 October 2017 22:55

I skip my classess because of children fighting with me. I dont looking forward to attend. How can i handle the situation

B-Wise Expert Expert 22 October 2017 17:41

1.       Hi Anonymous, thank you for your question. You seem to be in a very difficult situation. Skipping classes is not usually a good idea because you miss out on important school work and you could fall behind. You have the right to an education and nothing should stop you from getting a good education. If other children are bullying you, get help. If you are fighting a lot too, it may be time to try a different approach like walking away or not reacting. It would be best to speak to a trusted adult or a teacher about your situation as they may be able to help you or advise you. Try some of the ideas in this article, and read our article “Are you scared of somebody? Are you being bullied?” for more.