Izinhlobo ehlukene zokugula ngengqondo

Ziningi izindlela abantu abangabhekana ngayo nobunzima ngemizwa yabo nangenqondo yabo. Asikwazi ukuzibheka zonke lapha, kodwa nazi ezinye ezimbalwa izifo senqodo ezivamile.

  • Isifo semizwa: ngengokucindezeleka – okungasikona ukudabuka noma ukuzizwa uphansi, kodwa ukuzizwa uphansi kakhulu futhi ungenalo ithemba isikhathi eside, kungangokuthi uyayeka ungabe usakwazi ukuphila impilo njengoba ubujwayele.

  • Isifo sokukhathazeka nokwethuka: Kwesinye isikhathi abantu bayathuka bazizwe bekhathazekile ngezinto ezikhathaza izimpilo zabo. Ngemuva kokuhlukumezeka (isenzakalo esishaqisayonoma isimo esiyingozi) lokhu kujwayelekile ukwenzeka.

  • Isifo seziyaluyalu: Lapha abantu abaqiniseki ukuthi iziphi izinto ezenzeka okwangempela nokungasikona, bengezwa, babone noma bakholwe izinto ezingezona.

  • Isifo sokulutheka: Abaningi abantu baluthwa izidakamizwa, utshwala, ngisho nokugembula, bese badinga irehab noma ukwesekwa noma amaqembu ukubasiza babengcono.


Isifo sengqondo singenzeka kunoma ubani. Uma ucabanga ukuthi unaso noma othile omaziyo kungathi uphethwe enye yalezi zifo, khuluma nomuntu omdala omethembayo noma uvakashele emtholampilo wakho ukuba ukhulume nomsebenzi wezempilo, umeluleki noma isazi esisebenza ngezengqondo ngokuthola usizo. Ungase futhi ushayele iDepression ne Mental Health Helpline ku: 0800 567 567.

Likes
13
Add a Comment/Question
10
You need to be signed in to add a comment or like an article.


SIGN IN


B-Wise User Anonymous 31 May 2020 19:14

What may be the course of getting IRRITATED so easily even if it's something small that you can't handle?

B-Wise Expert Expert 1 June 2020 17:07

Hi,

Use the contact information below to talk to a counselor who can give you advice:

Get in touch with LoveLife's Contact Centre on 0800 121 900 or send a PLZ CAL ME to 083 323 1023 

You can also whatsapp Life Line at 065 989 9238B-Wise User Anonymous 1 December 2019 12:06

I was embarrassed @clinic when I was fetching my treatment by a sister...by speaking loudly about my status...um even afraid to go fetch my treatment So how can I defend myself from sisters like them coz um truly hurt

B-Wise Expert Expert 2 December 2019 12:50

Hi there, thank you for your feedback, please remember to rate this clinic and give the clinic this feedback. It is your right to have access to health care and you need to say this fearlessly. Here is how you can express yourself fearlessly https://bwisehealth.com/article/how-do-i-express-my-viewsB-Wise User Anonymous 9 August 2019 14:01

Can I tell or see that am suffering from depression?

B-Wise Expert Expert 11 August 2019 12:36

Hi thank you for your question. You can check out this article to find your answers Feeling sad all the time? You could be depressedB-Wise User Ano 10 October 2018 22:00

Can hormonal imbalance cause mood disorder? And what is the treatment for it

B-Wise Expert Expert 12 October 2018 17:28

Hi Ano. Thank you for your question. Hormones are powerful chemicals that help keep our bodies working normally. Hormonal imbalances are linked to depression, anxiety, insomnia (sleeplessness) and other mental-health related problems. Hormonal imbalances can affect your mood but your doctor would need to do a full examination; assessing your medical history and symptoms. They can also take blood tests to diagnose any hormone imbalances. Once a full assessment is done, your doctor would then determine the best effective treatment for you.  
B-Wise User Anonymous 9 February 2018 15:36

Hi i have been having alot axiety and stress starting treatment and losing weight especially having to hide the pills from my parent i want to know do the pills have side effects to mood swings and depression

B-Wise Expert Expert 16 February 2018 11:02

Hi anonymous, if you’re feeling stress and anxiety, it’s best that you go to your nearest clinic for further counselling. The counsellors at the clinic are well trained to provide you with most of the answers to your fears/concerns. The doctor or nurse will also give you more information before they start you on treatment. To answer your question, yes, most pills have side effects - but the side effects are not always serious, and they usually get better within a few days or weeks. Well done on the big, important decision you’ve taken about your health.