Ukubuyela esikoleni ngonyaka omusha kungakwethusa kakhulu!

Ukubuyela esikoleni ngonyaka omusha kungakwethusa. Unyaka omusha ufika nothisha abasha, abangani abasha, umsenbezi wesikole onzima, nesikole esisha kwabanye. Lonke lolushintsho lingakuhaqa kanzima, ngakhoke kujwayelekile ukuthi umuntu azizwe ethukile.


Isikhathi esiningi siba noku ngabaza ngoba singazi ukuthi kuzokwenzekani kulo nyaka ozayo. Kungenzeka ukuthi kuzomele ushiye abangani bakho, isithandwa sakho kanye nomndeni wakho emuva; wenze abangani abasha noma ubone uthisha ongamuthandi. Ungakhathazeka ngokuqala isikole esisha; noma usabe umsebezi omuningi kwibanga elisha; usabe ukuphinda ibanga lapho abangani bakho bedlulela phambili; usabe ukuqhwagwa noma ukukweyiswa; ukubona isithandwa sakho sakudala; noma ukuvuka ekuseni kakhulu. Lezi izinto ezimubalwa ezingakuthusa umukuqala unyaka.


Noma kanjani, izimo ezintsha zingakujabulisa futhi zikusize ukuthi ukhule – ngakhoke ungaku cabanga njengesiqalo esisha!
Ukuqala ulungiselele unyaka omusha kungakusiza ukuthi wehlise ukwethuka…

Qala ukukhuluma ngawo unyaka omusha: Khuluma ngekukhathazeka kwakho nabazali/abanakekeli bakho noma umgani omethembayo.

Qala ubuyele ekwenzeni izinto zesikole: Setha isikhathi sokulala nesokuvuka kanye nendlela yokudla ehambisana nesikhathi sesikole, ukuze umzimba uqale ujwayele futhi, ngesikhathi izikole zingaka vulwa.

Funda, funda, funda: Jwayeza ingqondo yakho ukuthi yenze umsebenzi wesikole futhi.

Beka imgomo ofisa ukuyifeza ngonyaka omusha: Imklomelo, ezemidlalo, ukufika esikole ngesikhathi njalo njalo.

Xhumana nabanye: Hlala nabantu abakujabulisayo futhi abazokusiza ukuthi ufeze imgomo yakho.

Funda emaphutheni akho: Funda kokwenzeka ngonyaka odlule. Qaphela ukuthi iziphi izifundo okuzodinga usebenze kanzima kuzona kulonyaka.

Phumula futhi ululame: Ungakhohlwa ukuphumula futhi uzithokozise ngamaholide.

Unyaka omusha ungeza nengcindezi kodwa uma uzilungiselela, ucele usizo uma ulidinga futhi uzikhuthaze unyaka omusha ungaba mnandi kakhulu. 


Likes
1
Add a Comment/Question
0
You need to be signed in to add a comment or like an article.


SIGN IN