Uzizwa uphansi ngala maholidi?

Amaholidi isikhathi lapho abantu abaningi balindela ukuba bajabule futhi bagubhe. Kodwa kuthiwani uma ngalesikhathi, umndeni kanye nomkhosi kukushiya udabukile, ungena ndaba noma uthukuthele? Izinkinga zasekhaya, noma izinkumbulo ezimbi, ukukhumbula umuntu osewashona, noma ukubawedwa kungakwenza uzizwe njena.

Okokuqala, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi: uvumelekile ukuzizwa NOMAGANGAYIPHI INDLELA ozizwa ngayo. Asikwazi ukukhetha indlela esizizwa ngayo, futhi ngezinye izikhathi imizwa edabukusayo iyasicindezela ngisho noma asifuni. Uma ulindele ukuba uzizwe ujabule kakhulu kodwa loku kungenzeki, lokho kungaba buhlungu...ngakho kunalokho nje lindela ukuthi UBEWUWENA, noma kungaba yini ngalolo suku.

Nazi izeluleko ezingakusiza ukuthi uzizwe ungcono uma uzizwa uphansi:

·         Khuluma nomuntu omethembayo ngalokho okuku khathazayo.

·         Uma ufuna ukuba wedwa, yaziza abantu ukuthi awuphathekile kahle futhi udinga isikhashana sokuba wedwa.

·         Musa ukuze qhathanisa nabanye – khumbula, u-social media awuzisho zonke izindaba.  

·         Zenzele okuthile okuhle, njengo kuzinikeza isipho noma ukwenza into okade wawufuna ukuyenza.

·         Yenzela omunye umuntu okuthile okuhle. Baningi abantu abadinga usizo noma nokukhathalelwa ngalesi sikhathi sonyaka.

Uma uzithola udangele kungekho into ekujabulisayo, chofoza lana ufunde mayelana nokucindezeleka, nokuthi ulithola kanjani usizo uma uludinga.


Likes
7
Add a Comment/Question
10
You need to be signed in to add a comment or like an article.


SIGN IN


B-Wise User Anonymous 21 May 2020 21:30

I'm alone in mi life No one n im really looking for someone whom I can call mi bestie so wat can i Do?

B-Wise Expert Expert 22 May 2020 10:44

Hello,

Use the contact information below to talk to a counselor who can give you advice:

Get in touch with LoveLife's Contact Centre on 0800 121 900 or send a PLZ CAL ME to 083 323 1023 

You can also whatsapp Life Line at 065 989 9238B-Wise User Anonymous 19 April 2020 13:38

I'm all alone in my life no friends no nothing What should i do

B-Wise Expert Expert 20 April 2020 11:47

Hi there,

Loneliness is not easy. Please reach out to someone on the contact details in this link: https://bwisehealth.com/article/help-support-mental-health-substance-abuseB-Wise User Anonymous 5 April 2020 17:50

Don't be y must have fun and injoy yourself,but not too much

B-Wise Expert Expert 8 April 2020 16:27

Hi,

Yes fun is important and definitely not too much.

Great advice.B-Wise User Anonymous 2 April 2020 20:38

What if I'm under selfitolation

B-Wise Expert Expert 7 April 2020 13:45

Hi There, 


You can call any of the tollfree lines and talk to someone https://bwisehealth.com/article/help-support-mental-health-substance-abuseB-Wise User Invisible123 2 April 2020 20:38

What if I'm under selfitolation

B-Wise Expert Expert 6 April 2020 15:21

Hey there, 


You can always talk to a councilor, please see contacts below  


 • LifeLine Durban: 031 303 1344
 • LifeLine East London: 043 743 7266
 • LifeLine Free State: 057 357 2746
 • LifeLine Johannesburg: 011 728 1331
 • LifeLine Klerksdorp: 018 462 7838
 • LifeLine Nelspruit: 013 755 2635
 • LifeLine Rustenburg: 014 594 1592/3158
 • LifeLine Vaal Triangle (Acorn Park): 016 428 1740
 • LifeLine Western Cape (Cape Town): 021 461 1113
 • LifeLine West Rand (Krugersdorp): 011 665 2281
 • LifeLine Zululand: 035 797 3250