Indlela yokukhuluma nothandana naye mayelana namakhondomu

Ingabe wena nothandana naye seninqume ukuthi nikulungele ukuya ocansini futhi sifuna ukuqinisekisa ukuthi awukhulelwa noma uthole izifo socansi ezithelelanayo (STI) noma igciwane lesandulela ngculazi (HIV). Kodwa uyiqala kanjani indaba yocansi oluphephile kanyemoluphephile namakhondomu?

Nanka amathiphu ambalwa:
Zama ukuyiyeki lendaba kuze kube wumzuzu wokugcina. Kungaba lula kakhulu ukuxoxa ngocansi oluphephile ngesikhathi ninquma ukuthi senikulungele ukuya ocansini. Ukuzama ukuxoxisana ngocansi oluphephile (okusho ukuthi nisebenzisa ikhondomu njalo) nokuzama ukuthola amakhondomu ngesikhathi nilala kungaba iphutha elikhulu. 

Nazi ezinye zezindlela zokuveza lesihloko:

  • "Ingabe unayoo ikhondomu, noma singawathenga amakhomu?"
  • "Ngihlale ngisebenzisa ikhondomu. Angikulungele ukuba nomntwana.Wena"
  • "Wake wayisebenzisa ikhondomu yabesifazane? Mhlawumbe sizoyithanda kakhulu. Kufanele siyizame."
  • "Ingabe kufanele sisebenzise ikhondomu eyami noma eyakho?"
  • "Usuke wawabona amakhondomu amasha anuka kamnandi anelinemibala emtholampilo? Bane-strawberry, i-banana namaglebhisi!"
  • "Kunezinhlobo eziningi zamakhondomu manje. Ngizwa amanye azwakala emahle kakhulu futhi avikela ukukhulelwa noma ukuthola izifo ezithathelana ngocansi (STI)"

Kungumqondo omuhle ukufunda ukuthi ifakwa kanjani ikhondomu. Ngaleyo ndlela uma othandana naye engazi, ungamsiza. Khumbula ukusebenzisa amakhondomu kukuvikela ekuthola igciwane lesandulela ngculazi (HIV), nezinye izifo ezithelelala ngocansi kanye nokukhulelwa. 

Uma unemibuzo eminingi noma ukukhathazeka vakashela emtholampilo oseduze nawe bese ukhuluma nbasebenzi  bezempilo noma ubuze umbuzo wakho esigabeni sokuphawula ngezansi.


Likes
13
Add a Comment/Question
4
You need to be signed in to add a comment or like an article.


SIGN IN


B-Wise User Lufunolerato 17 March 2019 21:08

I think if we are in a relationship I can also bring condoms as a woman is not only man who can bring them

B-Wise Expert Expert 18 March 2019 09:07

Hi thank you for that , yes that's true both partners should bring the condom 
B-Wise User Anonymous 16 March 2017 18:57

But what if your partner says no???

B-Wise Expert Expert 13 April 2018 14:49

Hi there, thank you for your question. Remember, you have the power to say yes or no. Only you have that power and that right. For more information you can read our article on You have the POWER to say yes or no!