Ngabe sikhona esidingo sokusebenzisa ikhondomu – noba ngisokiwe?

Ngabe usokiwe? Kwakuhle loko, ntwana! Manje usuyazibuza ukuthi ngabe sisekhona yini isidingo sokusebenzisa ikhondomu. YEBO, isidingo sisekhona. Nazi izizathu:  

Ukusokwa (ukususwa kwejwabu epipini) kuyawehlisa amathuba okuthi utheleleke ngegciwane lesandulela ngculazi ngama phesenti angu-60. Ijwabu ilona elitheleleka kalula ngamagciwane, ngoba libamba uketshezi elingaba negciwane lesandulela ngculazi, ilapho ke igciwane lithola isikhathi sokungena emzimbeni wakho. KODWA ukusokwa akukuvikeli amaphesenti angu-100, kwigciwane lwesandulela ngculazi kanye nezifo ezithathelwana ngocansi, kanye nokukhulelwa okungahleliwe. Noma ijwabu selingasekho, igciwane lesandulela ngculazi lisangangena kwezinye izindawo kanti futhi usangayikhulelisa intombi yakho.

Ukusokwa kuyakuvikela kodwa akumuvikeli uphathini wakho. Amathuba okuthi umuntu wesilisa athelele uphathini wakhe ngegciwane lesandulela ngculazi asemakhulu.

Noma ukusokwa kuwunqondo omuhle, amathuba okuthola izifo asakhona, yikho kubalulekile ukuthi usebenzise ikhondomu ngaso sonke isikhathi mawuya ocansini – ukuze uphephe kwi-gciwane lesandulela ngculaza, izifo ezithathelana ngocansi kanye nokukhulelwa.

Funda kabanzi ngokuthi ungazivikela kanjani kwigciwane lesandulela ngculazi kwisigaba sethu esithi HIV


Likes
1
Add a Comment/Question
0
You need to be signed in to add a comment or like an article.


SIGN IN