Ngiyazi Ukuthi Ukuba Nolwazi Kungisiza Ukuba Ngihlale Ngiphephile

Ola magenge!! Sekuyileso sikhathi sonyaka futhi, isikhathi semigubho yonyaka. Abanye basibiza ngokuthi yisikhathi sokungcebeleka. Lokhu kusho izinto eziningi kithi thina yintsha. Kuyisikhathi sokuthatha izinto zethu sibuyele emakhaya thina esisemanyuvesi, kube nemicimbi emakhaya, bese sixhumana kabusha nabangane bethu abadala. Umoya ovunguzayo ngowokuthenga udilize isitolo, namaphathi ngapha nangapha! Kuyisikhathi sokuthokozela impumelelo yasezikhungweni zemfundo, nokwedlulela emabangeni angenhla, noma ukuhlela ukwenza kangcono ngokuzayo.

Ake ume kancane, isikhathi semigubho yonyaka asisihle sonke; singaba nesihluku futhi!! Kukhona nokudayiswa kwabantu (human trafficking) kanti nentsha iyalahleka, amantombazane nabafana bayadlwengulwa, kulula ukuzithola usulwa uma kunotshwala phakathi, ukukhulelwa okungahleliwe, i-HIV nezifo zocansi (ama-STI) nokunye...

Ngiyazi ukuthi ukuba nolwazi kungisiza ukuba ngihlale ngiphephile. Nazi ezinye izindlela engikhetha ngazo ukuhlala ngiphephile:

  • Ukuvikeleka okukabili, Abangani bami basebenzisa kokubili, ikhondomu nesivikakukhulelwa (amaphilisi noma umjovo, njalonjalo) ngesikhathi esisodwa. Kungcono ukuphepha kunokuzisola.
  • Ngiphuza ngokuqikelela, ngiyawazi umngcele, kungcono ukuyeka kunokuphaphalaza.
  • Angisishiyi isiphuzo sami singemboziwe, futhi sisithele emehlweni; kungavela othile afake izidakamizwa phakathi. Sifihle noma uzifake engcupheni yokulimaza impilo yakho, nguwe okhethayo.
  • Yima kulokho okwaziyo. Ngihlala ngizizungeze ngabangane abathembekile, kunokuzizungeza ngabantu nje engibejwayele. UMama wami uthanda ukuthi, ‘ungcono usathane omaziyo, kunongamazi’.


Masihlale siphephile, njengalokhu siyikusasa. Habashwe!!

NguLinda, oneminyaka yobudala engu-24.


Likes
104
Add a Comment/Question
20
You need to be signed in to add a comment or like an article.


SIGN IN


B-Wise User Anonymous 10 July 2020 15:40

What can u drink to get a flat tummy

B-Wise Expert Expert 10 July 2020 16:47

Hi there,

There is nothing you can drink to get a flat tummy. You need to exercise and eat healthy  B-Wise User B-wise 1 June 2020 14:06

Will having ovarian cyst prevent me not have a child

B-Wise Expert Expert 1 June 2020 17:57

Hello,

Most cysts don't stop you from having children. Your doctor will be able to tell youB-Wise User Anonymous 12 April 2020 20:35

Can masturbating daily reduce sperm count

B-Wise Expert Expert 14 April 2020 17:39

Hi there,

No, masturbating daily will not reduce your sperm count.B-Wise User Dan 30 March 2020 19:29

It very good

B-Wise User Anonymous 30 November 2019 16:36

Hi, can I drink flat tummy tea on Arvs, Didivir edurant, because I really need to loose belly fat, but m afraid it will interact with the drugs. Please help. Thank you in advance.

B-Wise Expert Expert 1 December 2019 12:07

Hi there, thank you for your question. You can check out our Healthy Living  section, you will find many articles on how you can lose weight the healthy way B-Wise User Anonymous 24 August 2019 18:52

Why does lot of guys give girls a pressure to be sexual active

B-Wise Expert Expert 26 August 2019 11:16

HI thank you for your question. If you feel someone may be pressuring you to be sexually active, remember you should be ready first. You can check out this article for more info Peer pressure: Dealing with itB-Wise User Anonymous 24 August 2019 18:49

I aiticle yenu ingiphe ulwazi oluningi kanti futhi Nathi siyintsha kumele sizigade kanti futhi siqaphele ukuthi sihleka nabobani nakqnjani futhi

B-Wise Expert Expert 26 August 2019 10:40

Thank you!B-Wise User Anonymous 8 April 2019 18:57

What is the age that man can have sex

B-Wise Expert Expert 10 April 2019 13:14

Hi there, thank you for your question you can find your answer here https://bwisehealth.com/article/sex-on-the-mind-are-you-readyB-Wise User Anonymous 10 October 2018 11:44

Great article!

B-Wise Expert Expert 10 October 2018 12:12

Thank you for taking the time to read this article. We are glad you enjoyed it and we hope it was very impactful.B-Wise User Nomthazanele79 27 October 2017 20:08

That's true Linda we only live once, we are the future. Take care of Life and Life will take care of you. It's always painful to see young people living like there's no tomorrow so lets be focused on our future and the rest will follow.

B-Wise Expert Expert 20 April 2018 12:40

Hi there, thank you for your feedback. It is important that you take responsibility of your own future firstB-Wise User EdwinLeballo 8 July 2016 23:21

INFORMATION IS THE MOST RELEVANT, POWERFUL, USEFUL AND EFFECTIVE TOOL THAT ONE CAN USE, IN UNDERSTANDING HEALTH MATTERS, IT MIGHT BE ZIKA, AIDS, PTB, MALARIA, YOU NAME THEM ALL. INFORMATION TIPS YOU ON PREVENTION, INFECTION, MANAGEMENT, DANGERS, AND HOW TO TREAT THOSE WHO ARE INFECTED AND AFFECTED. IT'S INFORMATION THAT MAKES PEOPLE LIVE LONGER, HAPPIER AND HEALTHY. IF ONE HAS INFORMATION, HE CAN PASS IT TO OTHERS AND TEACH OTHERS....