Abangami bami bayangiqhwaga, kodwa angifuni bangilahlekele…

Abangani bakho kumele kube abantu ongabethemba: labo abangakuhlekisa noma ukhalele Kubona uma ubadinga. Empilweni abantu bayaba nokungazwani nokungaboni ngaso linye, ngisho nabangani. Loku angeke sikubalekele! Kodwa kunomehluko phakathi kokungaboni ngasolinye kanye nokuqhwangwa. Nazi izimpawu zokuthi umuntu uyakuqhwaga:

  • Bakubiza ngama gama athile
  • Bakhuluma izinto ezingalungile ngawe. Bakhulume amanga ngawe.  
  • Abangani babayiziqhwaga uma bekuhlambalaza noma bakuhlaze. Bangaku kugxeka kakhulu bakwenze uzenyeze.
  • Awukwazi ukubathemba. Batshela abantu izimfihlo zakho.  
  • Nizithola senishayana.

Ubungani kumele kube into eletha inzuzo kuwe nomngani wakho, akumele kubekhona umuntu okuxhaphazayo. Akuwona wonke umuntu ozoba umngani kuwena. Uma “umngani” wakho ukuzwisa ubuhlungu ngamasibomu futhi bengakujabulisi, sekwisikhathi sokuthi uqede lobobungani.

Ngenzenjani uma bengiqhwaga?

·         Tshela umdala omethembayo

·         Phendula ngendlela enokuzithemba

·         Vele uhambe

·         Hlala nabantu abakwesekayo

·         Gwema ukuya ezindaweni lapho iziqhwaga zibakhona

Thola ulwazi olwengeziwe ngokuqhwagwa, funda isihloko esithi “Your Peeps: Bullying” ku B-Wise. 


Likes
5
Add a Comment/Question
4
You need to be signed in to add a comment or like an article.


SIGN IN


B-Wise User Anonymous 11 February 2020 13:43

My viral load is 0,600 and copies 1,6-7

B-Wise Expert Expert 13 February 2020 14:58

Hello there,

Your viral load should be below 1000 copies, this means that your viral load is suppressed and that is the main aim of ARV treatment.

Please visit the clinic and your nurse/doctor will be able to explain to you what your results mean.B-Wise User Anonymous 20 May 2018 12:34

How do I know if I am being bullied?

B-Wise Expert Expert 28 May 2018 10:30

Hi Anonymous. You can find your answer by reading our article Are you scared of somebody are you being bullied? You can also check out our Bullying Section for more information.