Ukusetshenziswa kwezidakamizwa kanye ne-HIV

Eminyakeni engamashumi amathathu edlule umqedazwe we-HIV wangena ezweni lakithi. Yima kumanje lapho sikhombisa ukuwuthena amandla lo mqedazwe osushaye waqothula imindeni yethu, imiphakathi nezwe lonke. Ukusetshenziswa budedengu kwezidakamizwa nakho kungumqedazwe ongenisile emiphakathi yakithi, ikakhulu ongenise entsheni yethu. Sifunda izindaba ezishaqisayo zabantu abasha asebegqilazwe 'yinyawupe', i-tick, insangu, yi-mandrax kanye notshwala.

Ukuba yixhwele (addict) akunalo nakho ikhambi – ngakho-ke uma uke wabanjwa, ubanjwe impilo yakho yonke – ukubuyiselwa esimweni sakuqala kungenzeka noma kungenzeki kukusize; ngakho-ke kungcono kakhulu ukuba ungalokothi uqale ukuzithatha izidakamizwa!

Ukusetshenziswa budedengu kukatshwala nezidakamizwa kutholakale nakho kunomthelela ku-HIV/AIDS kusukela kwasekuqaleni komqedazwe. Ngabe lokhu ngokwempela kusho ukuthini na?

Ngabe ukusetshenziswa kwezidakamizwa notshwala kwandisa amathuba okuthola i-HIV na?

Yebo, ukusetshenziswa kwezidakamizwa notshwala kuphazamisa ukusebenza kwengqondo yakho nokuhlaziya kahle izinto. Usesimweni sokuzifaka ebucayini, bese wenza izinto ozozisola ngazo noma okungenzeka uzikhohlwe bese ubekeka engozini yokuthola i-HIV. Ezinye zalezi zingozi zifaka:
  • Ukuba socansini olungaphephile
  • Ukudakwa ngendlela ekubeka esimweni esiyingozi sokudlwengulwa noma ukudlwengula
  • Ukuzidayisa ngocansi ukuze uthole izidakamizwa noma imali
  • Ukwebolekana ngezinaliti zokuzijova ngezidakamizwa


Kungani kungekuhle kumuntu one-HIV ukuba asebenzise izidakamizwa notshwala?
Uma une-HIV, ukusebenzisa izidakamizwa notshwala kungenza buthakathaka uhlelo lokuzivikela komzimba ezifweni. Kulolu hlobo lwabantu, kuyingozi enkulu lokhu, njengalokhu kubabeka engozini yokuthola amagciwane angabenza bagule kanzima.

Izidakamizwa notshwala kungaxabana nemithi yokwelapha (ama-ART), bese kudala ukuba ingasebenzi 'iphuphe' noma kukujikele uvelwe yizimpawu ezimbi.

Uma usebenzisa izidakamizwa notshwala, kungakwenza ukhohlwe ngukuthatha imishanguzo yakho okumele uyithathe nsukuzonke ukuze uhlale uphila.

Kubantu asebengamaxhwele ezidakamizwa, kabazinakekeli empilweni, noma badle ngokufanele, okungabenza bagule ngokushesha.
Uma useneminye imibuzo noma okukukhathazayo ngobakho ubucayi noma i-HIV, hamba ubonane nodokotela wakho noma unesi wakho emtholampilo wangakini. Ulwazi lungamandla!


Likes
3
Add a Comment/Question
11
You need to be signed in to add a comment or like an article.


SIGN IN


B-Wise User Anonymous 15 December 2018 11:21

Hi. Am HIV positive and my partner is negative and we would like to have a baby soon as am on treatment

B-Wise Expert Expert 17 December 2018 19:10

Hi there. Thank you for your question and well done for taking the right step on knowing you HIV status and disclosing this to your partner, so you can protect them.

If you are planning on having a baby, it is important to make sure that you are healthy enough to have and keep a baby. When taking ARVs, it’s important that you take them at the same time every day, the way your doctor prescribed, and get tested regularly so that you can make sure you are virally suppressed before you try for a baby. Here are two articles you need to read. Click here: Article 1 & Article 2 to learn more, and speak to your doctor about the next steps you need to take, so you can make sure both of you and your baby are safe and healthy. Good luck!B-Wise User Anonymous 22 November 2018 15:13

Thank you for this article!

B-Wise User Anonymous 4 November 2017 13:58

I am 38weeks pregnant and I have pimples under my belly button, they are itchy and they keep multiplying when I scratch them.why is this happening?

B-Wise Expert Expert 8 November 2017 09:46

Hi, thanks for your question. There are a few reasons this could be happening, but it’s hard to say for sure without a doctor or nurse examining you. We recommend that you see a nurse or a doctor at your local clinic. You can use our Clinic Finder to find a clinic near you. B-Wise User Anonymous 15 February 2017 18:33

thank you for the information, this site helps us a lot as young people. what do you think about BLUETOOTH? how can we make people who are using BLUETOOTH to know the dangers of it? can we come with a strategy on how to approach them?

B-Wise Expert Expert 13 April 2018 13:55

Hi there, thank you for your question. You can take a look at our article on Bluetooth – A very dangerous drug craze which you can help stop for more information about the drug.


The best way in which we can let people know the dangers of the drug is to spread the word on social media, in clinics and hospitals as well as educate young people about the drug. B-Wise User Awoshkins 22 August 2015 11:30

This is true. Young people have no control when they are under the influence. There should be messages like the one from Dept of transport" Don't drink and drive" and health message must say "Don't drink and have sex with a stranger, Don't drink and have unprotected sex" the consequances are very high there's a risk of unplanned pregancy, contracting STIs including HIV. Young people should drink responsible and at a legal aga to drink.

B-Wise User yoyo 21 August 2015 18:49

If i have a skin problem What most i do?

B-Wise Expert Expert 20 April 2018 16:28

Skin problems are stressful no matter your age. There are many reasons for skin problems so it is best to go to your local clinic and tell the nurse or doctor about your symptoms as you may need to get treatment. B-Wise Expert Expert 6 May 2016 15:20

Skin problems are stressful no matter your age. There are many reasons for skin problems so it is best to go to your local clinic and tell the nurse or doctor about your symptoms as you may need to get treatment.