Izinkoleloze mayelana nokudlwengulwa

Inkoleloze ngumqondo noma indaba ekholwa ngabantu abaningi kodwa ongesilo iqiniso. Okubuhlungu ngukuthi abantu abaningi basakholwa yizinkoleloze mayelana nokudlwengulwa, kanti nazi izinkoleloze ezijwayelekile mayelana nokudlwengulwa ezingesilo iqiniso: 

INKOLELOZE: Abasoze badlwengulwa abafana.

IQINISO: Wonke umuntu angadlwengulwa.

INKOLELOZE: Akusikho ukudlwengulwa uma isisulu singakusho kucace ukuthi 'cha'.

IQINISO: Ziningi izindlela umuntu angasho ngazo ukuthi akafuni ukwenza ucansi. Ngukuthi yebo kuphela okusho ukuthi yebo.

INKOLELOZE: Akusikho ukudlwengulwa uma intombazane/owesifazane egqoka izingubo ezimfushane eziveza umzimba.

IQINISO: Ngisho ngabe intombazane/ owesifazane ugqokeni, izingubo zokugqoka azisho ukuthi uvuma ukwenza ucansi.

INKOLELOZE: Abantu abaningi bavame ukuqamba amanga ngokudlwengulwa ngoba sebezisola ngokwenza ucansi nomuntu othile.

IQINISO: Abantu baqamba amanga ngabo bonke ubugebengu, hhayi ngokudlwengulwa kuphela. Bambalwa abantu abaqamba amanga ngokuba yizisulu zobugebengu.

INKOLELOZE: Akusikho ukudlwengulwa uma owesifazane nowesilisa beshadile noma benobudlelwano.

IQINISO: Kubona bonke ubudlelwano obukhona, unelungelo lokuthi CHA ocansini.

INKOLELOZE: Abanye abantu bathi 'cha' kodwa bebe beqonde ukuthi 'yebo'.

IQINISO: Ukuthi CHA kusho ukuthi CHA!

INKOLELOZE: Uzicelela ukudlwengulwa uma uya endaweni engaphephile efana nendawo eyaziwayo ukuthi ayilungile noma uya esipotini.

IQINISO: Ungadlwengulwa noma ikuphi, ngisho nakwakho imbala.

INKOLELOZE: Abadayisa ngomzimba abasoze badlwengulwa.

IQINISO: Abadayisa ngomzimba bangabantu nabo kanti banelungelo lokuvuma noma ukwenqaba ukwenza ucansi.


Likes
8
Add a Comment/Question
0
You need to be signed in to add a comment or like an article.


SIGN IN