Akuve kunengcindezi kulesi sigaba sokukhula!

Akuve kunengcindezi kulesi sigaba sokukhula!

Abaningi abadala bacabanga ukuthi intsha engama-adolesenti ayinayo ingcindezi, kodwa lokho akusilo iqiniso! Kulezi zinsuku intsha engama-adolesenti inengcindezi eyedlula eyabadala. Kunokuningi kakhulu okwenzekayo.

Kungenzeka ukuthi unengcindezi yanoma yikuphi kulezi zinto!

 • Ngizophumelela esikoleni na?
 • Ngabe ngizofeyila?
 • Bazocabangani abangani bami ngalokho na?
 • Indlela engibukeka ngayo (ubungako noma ubunjalo bomzimba wakho)?
 • Ngigqoka kanjani (izinhlobo zokugqokwayo, ubucwebe, noma ukulungiswa kwezinwele)
 • Ngizokumela yini ukuthomba?
 • Ngenzenjani ngocansi?
 • Ungithanda ngempela na?
 • Amasoka
 • Izintombi
 • Ukukhulelwa entsheni
 • Umsebenzi wekusasa lami
 • Umndeni wami uhlala ulwa
 • Ngibe nempikiswano nabangane bami
 • Abangiqinelayo (bullies)
 • Udlame
 • U-Facebook
 • Izidakamizwa notshwala
 • Abanye balindele ini kimi?


Ingcindezi ingukuziphendulela kwemvelo komzimba enselelweni onayo, okungaba noma yini kusukela engozini yomzimba esobala, kuye kothile enifundana naye kwezothando noma ukubhala izivivinyo.

Ingcindezi kayihlali iyimbi njalo

Okuhle kanjalo nokubi kuyayidala ingcindezi. Ukulwa nomngane kunengcindezi, kanye futhi nokuqabula okunemfudumalo noma ukuba sothandweni! Ingcindezi enhle ikwelekelela ukuba ume manzonzwane, wenze kangcono "nokuyihlangabeza inselelo". Nokho, ingcindezi embi noma ebeleselayo iyakudla, iqede amandla okuvika izifo emzimbeni, ikwenze uzizwe ungenamandla. Ingaholela ezinkingeni zempilo yengqondo. Ingcindezi ingumuzwa ongemnandi wokushaqeka.

Ziphawule izimpawu ezikhomba ukuthi unengcindezi!

 • Ikhanda elibeleselayo, izinhlungu zesisu, izinhlungu zomzimba noma ukukhathala
 • Ukuzivalela, ungasathandi ukuhlala nabantu noma ukwenza imisebenzi
 • Ukuba nenhliziyo encane sonke isikhathi
 • Ukukhala njalo
 • Umuzwa wokuzenyeza ukuzibona ungenzi izinto kahle
 • Ukukhathazeka, ukuba novalo nokwesaba njalo
 • Ukuqwasha ebusuku
 • Ukuhlala ubhizi ungadli noma ungazizwa ulambile
 • Ukwehluleka ukugxilisa umqondo

Uma unengcindezi, kubalulekile ukukhuluma nomuntu onjengomzali wakho/umnakekeli/omdala omethembayo/unompilo noma umngani ukuba akwelekelele ukwazi ukusimama.


Likes
7
Add a Comment/Question
16
You need to be signed in to add a comment or like an article.


SIGN IN


B-Wise User Dizzle wizzle 15 September 2018 13:25

What must i do to pass well at school

B-Wise Expert Expert 27 September 2018 08:24

Hi there, thank you for your question. You can check out our  Know Your Mind section to help you pass well at school. B-Wise User Anonymous 20 May 2018 12:42

I don't care what people think of me and at school I am ficused

B-Wise Expert Expert 28 May 2018 10:01

Hi there, thank you for your comment. That's the spirit! It's important not to lose focus. Keep it up!B-Wise User Anonymous 20 May 2018 12:41

My friends took me to some place and wanted to fight with me but instead I ran away coz I don't know how to fight

B-Wise Expert Expert 28 May 2018 17:55

Hi there. It sounds like you were in a very difficult situation, remember to always tell a trusted adult if your friends want to fight with you. 


B-Wise User Itumelengbenmonyanejr 13 April 2018 22:15

I like to listening to music every time when I have a lot of stress

B-Wise Expert Expert 20 April 2018 11:30

Hi, thank you for your response. Music is very helpful when you have stress.B-Wise User Itumelengbenmonyanejr 13 April 2018 22:14

I like to listening to music every time when I have a lot of stress

B-Wise Expert Expert 20 April 2018 11:31

Hi, thank you for your feedback. Music can be very helpful when you have a lot of stressB-Wise User masonmasemola 13 April 2018 21:55

Feeling of havin sex everytime

B-Wise Expert Expert 20 April 2018 11:33

Hi, thank you for your feedback. Wanting to have sex every time at this age is normal. Remember to use a condom every time you have sex to prevent HIV, STIs and unplanned pregnancies.

Stay Safe !!B-Wise User letlotlo 5 July 2017 23:24

I used to think about my bae lije what he doing?who he is with?

B-Wise Expert Expert 20 April 2018 11:53

Hi there, thank you for your feedback. We are glad you learnt something new from reading the articleB-Wise User TUMIE 15 February 2017 18:36

I LIKE POSITIVE STRESS. IT HELPS ME NOT TO SLEEP, IT MAKES ME DO MORE. IT MAKES ME SEE MANY THINGS I NEED TO ACCOMPLISH AND THE WAY TIME IS ALWAYS AGAINST ME

B-Wise Expert Expert 20 April 2018 13:01

Hi Tumie, that'st true positive stress can help you to do more but remember it is important for your body to get enough rest as well.