Akuve kunengcindezi kulesi sigaba sokukhula!

Akuve kunengcindezi kulesi sigaba sokukhula!

Abaningi abadala bacabanga ukuthi intsha engama-adolesenti ayinayo ingcindezi, kodwa lokho akusilo iqiniso! Kulezi zinsuku intsha engama-adolesenti inengcindezi eyedlula eyabadala. Kunokuningi kakhulu okwenzekayo.

Kungenzeka ukuthi unengcindezi yanoma yikuphi kulezi zinto!

 • Ngizophumelela esikoleni na?
 • Ngabe ngizofeyila?
 • Bazocabangani abangani bami ngalokho na?
 • Indlela engibukeka ngayo (ubungako noma ubunjalo bomzimba wakho)?
 • Ngigqoka kanjani (izinhlobo zokugqokwayo, ubucwebe, noma ukulungiswa kwezinwele)
 • Ngizokumela yini ukuthomba?
 • Ngenzenjani ngocansi?
 • Ungithanda ngempela na?
 • Amasoka
 • Izintombi
 • Ukukhulelwa entsheni
 • Umsebenzi wekusasa lami
 • Umndeni wami uhlala ulwa
 • Ngibe nempikiswano nabangane bami
 • Abangiqinelayo (bullies)
 • Udlame
 • U-Facebook
 • Izidakamizwa notshwala
 • Abanye balindele ini kimi?


Ingcindezi ingukuziphendulela kwemvelo komzimba enselelweni onayo, okungaba noma yini kusukela engozini yomzimba esobala, kuye kothile enifundana naye kwezothando noma ukubhala izivivinyo.

Ingcindezi kayihlali iyimbi njalo

Okuhle kanjalo nokubi kuyayidala ingcindezi. Ukulwa nomngane kunengcindezi, kanye futhi nokuqabula okunemfudumalo noma ukuba sothandweni! Ingcindezi enhle ikwelekelela ukuba ume manzonzwane, wenze kangcono "nokuyihlangabeza inselelo". Nokho, ingcindezi embi noma ebeleselayo iyakudla, iqede amandla okuvika izifo emzimbeni, ikwenze uzizwe ungenamandla. Ingaholela ezinkingeni zempilo yengqondo. Ingcindezi ingumuzwa ongemnandi wokushaqeka.

Ziphawule izimpawu ezikhomba ukuthi unengcindezi!

 • Ikhanda elibeleselayo, izinhlungu zesisu, izinhlungu zomzimba noma ukukhathala
 • Ukuzivalela, ungasathandi ukuhlala nabantu noma ukwenza imisebenzi
 • Ukuba nenhliziyo encane sonke isikhathi
 • Ukukhala njalo
 • Umuzwa wokuzenyeza ukuzibona ungenzi izinto kahle
 • Ukukhathazeka, ukuba novalo nokwesaba njalo
 • Ukuqwasha ebusuku
 • Ukuhlala ubhizi ungadli noma ungazizwa ulambile
 • Ukwehluleka ukugxilisa umqondo

Uma unengcindezi, kubalulekile ukukhuluma nomuntu onjengomzali wakho/umnakekeli/omdala omethembayo/unompilo noma umngani ukuba akwelekelele ukwazi ukusimama.


Likes
27
Add a Comment/Question
27
You need to be signed in to add a comment or like an article.


SIGN IN


B-Wise User Anonymous 31 October 2019 19:00

All these signs happen to me.

B-Wise User Anonymous 14 October 2019 12:05

Hey I need help I think am dating this old guy,he has a wife and children I love him and when am with him I feel good about my self.. Yet I think am doing the wrong thing coz my peers want to date me but I feel nothing for them.. Not ready to let go of this man.. And he has no time for me

B-Wise Expert Expert 15 October 2019 11:50

Hi there, thank you for your question. Dating an older man with a wife and children can be difficult as they will be the first priority and he will have to take care of them first. It would be a good idea to talk to your partner about what you feel and what you expect from the relationship. B-Wise User Anonymous 16 September 2019 12:38

I am always stressed about my future job am a first year education part time student. I am always worried because I've been looking for part time jobs or something to do on the other side but nothing is happening. So am worried that even though I finish my studies I might not be employed.

B-Wise Expert Expert 17 September 2019 11:21

Hi there, thank you for your question. Its normal to be stressed about the future. You can check out the She conquers page as they post internships and bursaries daily. B-Wise User Anonymous 5 July 2019 16:09

define the term teenage pregnancy?

B-Wise Expert Expert 8 July 2019 08:30

Hi there, learn more here https://bwisehealth.com/article/teen-pregnancyit-changes-everything


B-Wise User Anonymous 2 June 2019 11:01

i am struggling with Mathematis at school and in my last term results its the only subject with the lower levels and i am confused about my mathematics studies??

B-Wise Expert Expert 3 June 2019 08:40

Hi there, thank you for your question. If you are struggling with a subject you need to talk to a teacher or you can go for extra lessons. B-Wise User Josty 17 March 2019 21:39

Good evening I have stress of I'm going to be a father soon and I can't afford to be a father because I'm not working so I end up having headache almost every day because of I am in need of a job.

B-Wise Expert Expert 18 March 2019 08:54

Hi, thank you for your question. It can be a very stressful situation especially if its causing you to have constant headaches. Its best that you visit your local clinic and talk to a doctor, you can also talk to a counselor at the local clinic who will be able to help you deal with the stress. B-Wise User Dizzle wizzle 15 September 2018 13:25

What must i do to pass well at school

B-Wise Expert Expert 27 September 2018 08:24

Hi there, thank you for your question. You can check out our  Know Your Mind section to help you pass well at school. B-Wise User Anonymous 20 May 2018 12:42

I don't care what people think of me and at school I am ficused

B-Wise Expert Expert 28 May 2018 10:01

Hi there, thank you for your comment. That's the spirit! It's important not to lose focus. Keep it up!B-Wise User Anonymous 20 May 2018 12:41

My friends took me to some place and wanted to fight with me but instead I ran away coz I don't know how to fight

B-Wise Expert Expert 28 May 2018 17:55

Hi there. It sounds like you were in a very difficult situation, remember to always tell a trusted adult if your friends want to fight with you. 


B-Wise User Itumelengbenmonyanejr 13 April 2018 22:15

I like to listening to music every time when I have a lot of stress

B-Wise Expert Expert 20 April 2018 11:30

Hi, thank you for your response. Music is very helpful when you have stress.B-Wise User Itumelengbenmonyanejr 13 April 2018 22:14

I like to listening to music every time when I have a lot of stress

B-Wise Expert Expert 20 April 2018 11:31

Hi, thank you for your feedback. Music can be very helpful when you have a lot of stressB-Wise User masonmasemola 13 April 2018 21:55

Feeling of havin sex everytime

B-Wise Expert Expert 20 April 2018 11:33

Hi, thank you for your feedback. Wanting to have sex every time at this age is normal. Remember to use a condom every time you have sex to prevent HIV, STIs and unplanned pregnancies.

Stay Safe !!B-Wise User letlotlo 5 July 2017 23:24

I used to think about my bae lije what he doing?who he is with?

B-Wise Expert Expert 20 April 2018 11:53

Hi there, thank you for your feedback. We are glad you learnt something new from reading the articleB-Wise User TUMIE 15 February 2017 18:36

I LIKE POSITIVE STRESS. IT HELPS ME NOT TO SLEEP, IT MAKES ME DO MORE. IT MAKES ME SEE MANY THINGS I NEED TO ACCOMPLISH AND THE WAY TIME IS ALWAYS AGAINST ME

B-Wise Expert Expert 20 April 2018 13:01

Hi Tumie, that'st true positive stress can help you to do more but remember it is important for your body to get enough rest as well.