Ukulinda umuntu okufanele

Sihlala sizwa izeluleko ngobudlelwano yonke indawo. Kubabangani, emindenini, esontweni, kwi-TV kanye naku ma-social media zonke lezinto zinento eziyishoyo mayelana nokuthi ubani okufanele uthandane naye nendlela okufanele nenzwe ngayo. Kodwa ngezinye izikhathi ukusebenzisa lezi zeluleko kungase kukudide, noma izeluleko zomunye umuntu zingahambelani nezabanye.

Ungase uzwe ukuthi kufanele ulinde umuntu olungile phambi kokuthi uqala ukuya ocansini naye. Uma lokhu kuzwakala kulungile kuwena, uwena ozozikhethela... ukuthi ngubani "umuntu olungile"?

Lomuntu okulungele uhlukile kumuntu nomuntu, kodwa ungumuntu othanda ubuyena – hhayi njengomngani, noma i-hook-up nje, kodwa omuthanda ngendlela ekhethekile. Uthanda ngaphezu kwa ngendlela abukeka ngayo noma izinto ezinhle abangase bakunike zona. Umuntu okhethekile kumele akwazi ukukhuluma ngezinto ezifana nokuhlolelwa igciwane lesandulela ngculazi (HIV) noma izifo ezithathelwana ngocansi (STI), ukusebenzisa amakhondomu ngaso sonke isikhathi, futhi angakuphoqi ukuthi wenze izinto ongafuni ukuzenza.

Baningi abantu abangunika izeluleko, kodwa ekugcineni, uwena ongumnikazi wesinqumo sakho kanye nemiphumela yaso. Lokhu kusho ukuthi umuntu onaye kumele kube umuntu omethembayo, hhayi nje umuntu abangani bakho noma umndeni abakuthandela yena. Kodwa futhi kusho ukuthi uWENA ozophila nanoma ini eyenzekayo ebuhlobeni benu – ngakho-ke khetha ngokuhlakanipha!

Thola ulwazi olwengeziwe mayelana nobudlelwano obungalungile, funda isihloko esithi Connecting.


Likes
7
Add a Comment/Question
11
You need to be signed in to add a comment or like an article.


SIGN IN


B-Wise User Anonymous 15 May 2019 18:48

Let love find you

B-Wise User Mr.U Dyasopu 12 May 2019 21:49

How can you tell if someone is your soulmate ?

B-Wise Expert Expert 15 May 2019 13:58

Hi there, read this article to learn more https://bwisehealth.com/article/is-it-love-or-is-it-just-a-crushB-Wise User oratile sebanyoni 12 May 2019 11:50

hey if that guy finds out that u are Hiv positive what will he do

B-Wise Expert Expert 12 May 2019 20:09

Hi there, thank you for your question. Every one may react differently, you can check out this article to help you get your answer  https://bwisehealth.com/article/dating-when-youre-hiv-positive B-Wise User slender 26 June 2017 00:31

If that guy find out that u have a baby or kids what exactly should he do?

B-Wise Expert Expert 20 April 2018 12:07

Hi there, thank you for your question. If a guy finds out that you have a child it is important that you tell him that in the beginning of the relationship. Trust and communication is very important in any relationship. B-Wise User slender 25 June 2017 23:46

Thanks for your help.my God bless uð???ð??¼ð???

B-Wise Expert Expert 20 April 2018 12:07

Hi there, you are most welcomeB-Wise User tsie 13 June 2017 23:36

Hy i am mpho.I would like to ask you that if a girl is having sex before and she is going to meet the right guy. How will that guy knws that his bea is not a virgin?anymore

B-Wise Expert Expert 15 June 2017 22:47

Hi Mpho, thanks for your question. There’s no way for a guy to check if a girl is a virgin or not. Sometimes a girl’s hymen (the thin layer of skin insider her vagina) breaks when she has sex for the first time, but it can also break for other reasons, so checking if the hymen is there is not a good way to tell. If a girl feels comfortable to tell her partner if she has had sex before, she can – but it’s her choice whether or not to tell them.