IZINKINGA EZEMPILO

STI

Uphathini wami ungitshele ukuthi unesifo esithathelana ngocansi. Ngenzenjani?

18

Angifuni ukuthola izifo ezithathelana ngocansi- Ngizivikela kanjani?

18

View More

Chronic Disease

Siyini isifo sezinso futhi intsha isithola kanjani?

10

Ziyini izifo ezingalapheki?

8

View More

HIV

Izinkoleloze ngegciwane lengculazi

32

Kuqondweni ngempela ngengculazi negciwane layo? HIV &AIDS: hlakanipha, azi amaqiniso

39

View More

TB

Live Chat:TB

46

Konke Okumele Ukwazi Ngesifo Sofuba

46

View More

HPV

Uma ngingalenzi ucansi, kungani ngidinga ukuthola umgomo we HPV?

14

Iyini i-HPV?

5

View More

Vaccines

Izizathu eziyishumi zokuthi uyogoma

0
Download as PDF Share PDF on Whatsapp

Imigomo, Kuyini loko?

3

View More

Diabetes

Usuku lwesifo sikashukela kunyaka ka2016: sivule amehlo ngesifo sika shukela

4

Yini isifo sikashukela?

12

View More