YAZI INGQONDO YAKHO Mental Health Toolbox

Iyini i-anorexia nervosa?

3

Zijabulise ngokuphelele

2

Yini umehluko phakathi kocansi nothando?

4

Yini ngiphupha kabi?

2

Umculo uyakwazi ukushintsha indlela ozizwa ngayo

2

Impilo yami iyangibhora. Ngenzenjani?

0

Ingabe ukucindezeleka, noma enye into?

0

Ngabe ukhathazeke ngaso sonke isikhathi? Kungenzeka ukuthi awuphilile

0

Usithola kanjani isifo sokugula ngomuqondo?

0

Ngiba nemicabango yokuzi

0

Live Chat: Stress,coping with mental illness

6

Ngabe unemicabango yokuzilimaza?

0

Isenzakalo esiyingozi noma 'izinto ezimbi ezenzekayo’: Akuzizo izimpawu zobuthakathaka

0

Ubhekana kanjani nengcindezi

1

Ukuba nemicabango yokuzibulala?

2

How to make your CV better

0

Ukubuyela esikoleni ngonyaka omusha kungakwethusa kakhulu!

0

Ngabe uzizwa udabukile njalo? Kungenzeka ukuba unengcindezi

8

A new year, a new you! New Years resolutions to start your new year, well...

3

I- Bluetooth – Indlela enobungozi kakhulu yokuthatha izidakamizwa ongayiqeda

2

Is your anger a problem?

0

What is counselling?

0

I can’t control my anger. Help!

0

Is your friend talking about suicide?

0

What is an eating disorder?

2

Usizi lokushonelwa umzali

0

Izinhlobo ehlukene zokugula ngengqondo

4

CURRENT AFFAIRS: Umzansi Afrika wenzani ngenkinga ye-nyaope?

0

What to do when you’re anxious

0
Download as PDF Share PDF on Whatsapp

Ubhekana kanjani nengcindezi

0

Ngabe “si” nengcindezi? Qeda ingcindezi nino muntu wakho nisize uthando lwenu

0

Indlela yokubhekana nokuthuka kakhulu

0

Ngikuyeka kanjani ukubhema

2

Ngabe kudalwa yini ukuthuka kakhulu?

0

Azi ukuthi lifune nini usizo ngezinkinga zemizwa

0

4 imikhuba emihle yokutadisha ongayizama namhlanje

0

Ukukhula ngaphandle komzali

0

Izinsizakalo zempilo yesifo sengqondo ongayithola emtholampilo wangakini

4

I-internet kanye nobungozi bokuzi hlola thina

0

Izindlela eziyisi khombisa zoku zithanda

0

For anyone thinking about suicide…

0

Black tax: Problem or blessing?

1

Izindlela iziyisihlanu ezingakwenza uzizwe ujabulile

0

Live Chat: “I am not my depression”

0

DUT Live Chat: Mental Health

0

Why mistakes can be a good thing

0

Grief and depression – what’s the difference?

0

Losing your cool? Ways to calm down

0

Can exams cause anxiety and depression?

0

Live Chat: Can exams cause stress, anxiety and depression?

0

Uyahlanya,awunanqondo – izinhlamba ezihlangabezana nokugula ngengqondo

2

Usizi: lujwayelekile ngesi khathi soku lahlekelwa

2

The truth about ADHD

2

Impilo yengqondo: okuhle kanye nokubi

0

Kuwukhubaza kanjani umsebenzi wakho wesikole ukugula ngenqondo

0

Akuve kunengcindezi kulesi sigaba sokukhula!

22

Dealing with a traumatic experience: where to find help

2

Ingabe abangane bakho bayilungele yini impilo yakho?

0